V týdnu od 16. března se měla uskutečnit cesta předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Radka Vondráčka do Gruzie a Arménie. Na základě pověření kanceláře předsedy PSP ČR byla organizací doprovodné podnikatelské mise pověřena naše komora, která, po dohodě s PSP ČR, k přípravě gruzínské části programu přizvala SP ČR.

Cesta i doprovodná mise byly z důvodu „protipandemických opatření“ zrušeny. V průběhu přípravy mise jsme se ale setkali s určitými problémy na straně našich zahraničních partnerů. Považuji proto za potřebné veřejně vyjádřit svoje stanovisko k této záležitosti a deklarovat, v čem spočívá poslání a činnost Komory SNS.

Aktivity komory se po celou dobu od jejího vzniku zaměřovaly na všechny státy, které na území bývalého SSSR vznikly (s výjimkou Pobaltí) – tedy bez ohledu na to, jestli se v průběhu doby jejich vztah k institutu SNS měnil.

Komora se neustále snaží rozvíjet svoji činnost ve vztahu ke všem postsovětským státům s důrazem na ekonomiku a obchod, bez ohledu na politické otázky či vzájemné vztahy mezi jednotlivými postsovětskými subjekty.

Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států (Komora SNS) vznikla v roce 1997 jako nástroj pro podporu a pomoc českým exportérům do zemí, vzniklých na teritoriu bývalého Sovětského svazu. V rámci naplňování tohoto zadání se komora soustřeďuje na přímé vyhledávání potenciálních partnerů v jednotlivých zemích, na zlepšování informovanosti českých exportérů o podmínkách, možnostech a specificích trhů v jednotlivých postsovětských zemích, na předávání těchto informací českým firmám v rámci seminářů, konferencí a kulatých stolů s přizváním domácích i zahraničních odborníků.

Vedle výše popsaných konkrétních aktivit se komora snaží také o obhajobu a prosazování zájmů firem ve vztahu k českým státním institucím, a to zejména v případech, kdy jsou české firmy znevýhodňovány ve srovnání s firmami dalších zemí Evropské unie.      

S ohledem na výše uvedené proto Komora SNS byla, je a bude subjektem působícím výlučně v českém zájmu, jež neakceptuje jakékoli „politické či jiné ovlivňování“ z žádného ze států bývalého SSSR, do kterých komora působí a s jejichž firmami a institucemi se snaží ve prospěch českých exportérů navazovat kontakty a spolupráci.

 

Předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS

František Masopust