Speciální obchodní komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS v Praze bilancovala.
22. sněm Komory SNS byl svým způsobem zlomovým, uvedl František Masopust, předseda představenstva komory.

Z iniciativy Hospodářské komory ČR došlo mezi HK ČR a Komorou SNS k dohodě o ukončení účasti HK ČR v Komoře SNS jako zakladatele, resp. jejího zřizovatele.


Každodenní praxe ukazuje na nezbytnost posílit spolupráci na vnějších rostoucích trzích. K úspěšnosti v konkurenci firem z dalších států EU potřebují naše firmy jasnou a účinnou podporu státu.

Složitá mezinárodně politická situace, stejně jako některé vnitropolitické tendence nevytvářejí zvlášť příznivé klima pro rozvoj obchodní spolupráce s partnery v zájmových zemích Komory SNS.

Foto Rostislav Vlček iRUCZ

To byla některá z dalších témat řádného sněmu Komory SNS, konaného 18. června 2019 v prostorách Ministerstva obchodu a průmyslu v Praze.

Jak informoval předseda představenstva Komory SNS František Masopust, v návaznosti na odstoupení HK ČR od zřizovatelských funkcí Komory SNS byla podepsána Dohoda o změně formy spolupráce a následně Memorandum o spolupráci obou komor. Nové dokumenty vymezují zásady a pravidla spolupráce daných subjektů v dalším období.

Stejné Memorandum o spolupráce bylo podepsáno mezi Komorou SNS a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Komora SNS těmito opatřeními "dospěla" jako samostatný subjekt a zařadila se mezi "hlavní profiremní uskupení" – HK ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR – jako jejich partner, jehož speciálních zkušeností a znalostí firmy úspěšně využívají při své činnosti (zejména při doprovodných podnikatelských misích do postsovětských regionů). Dojednané změny našly vyjádření ve stanovách komory, které byly na sněmu schváleny a nový rámec kodifikují, dodal Masopust.

Foto Rostislav Vlček iRUCZ

Komora SNS má respekt, úctu v odborných kruzích a skvělé kontaky. Vybudovala si nezastupitelné místo v systému podpory firem a má proto světlou budoucnost, řekl ve svém vystoupení náměstek ministra obchodu a průmyslu Eduard Muřický.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák - poblahopřál Komoře SNS k osamostatnění.

Foto Rostislav Vlček iRUCZ
K situaci v exportu naší země Hanák řekl, že růst HDP +2,6 proc. není za současných podmínek nijak oslnivou zprávou. Dobrou okolností naopak je, že dnešní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, se stal současně i vicepremiérem vlády.

Českou vládu, jinak ale prezident Hanák nepochválil, "v roce 2018 prakticky nejezdila ven,... musela řešit (z tohoto pohledu) řadu podružných věcí. Premiér musí jezdit tam, kde nám rostou trhy. Podívejte se, jak se zvětšují objemy obchodu Ruska s USA, Itálie a Německa s Ruskem..."

Foto Rostislav Vlček iRUCZ

Netěší, že "náš export je z 53 procent tvořen vývozem aut a jen z 15 proc. exportem strojírenské produkce,... naše konkurenceschopnost dál klesá," dodal Hanák.

Komora SNS je připravena i nadále pracovat ve prospěch firem, majících své zájmy v postsovětských státech. Nejde pouze o podporu a pomoc v konkrétních teritoriích, ale také o působení na české zákonodárné orgány, jakož i na orgány státní správy.

Negativně je komorou vnímán nejednotný přístup našich partnerských/ konkurenčních zemí z EU k aplikaci existujících protiruských sankcí.

Foto Rostislav Vlček iRUCZ

Pro budoucnost je také důležitá aktivnější zpětná vazba mezi sekretariátem Komory SNS a členskou základnou. Je třeba, aby firmy přicházely jak se svými problémy, tak s nápady na rozšíření aktivit komory.

Sněmu Komory SNS se tradičně zúčastnili velvyslanci partnerských zemí, kteří ve svých vystoupeních charakterizovali stav a zaměření další spolupráce s Českou republikou.

Foto Rostislav Vlček iRUCZ
Naše firmy v zemích SNS prohrávají. Stačí se podívat na aktivity Německa , Francie, Itálie ap. Mají větší oporu vlád svých států. "Jak se nám to dařilo měnit s paní Martou Novákovou, věřím, že to půjde i s vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Náměstek ministra je zde již přítomen a máme nakročeno k velmi dobrým vztahům", uvedl Masopust.

Není udržitelné, aby české firmy byly jen dodavatelé subdodávek pro německé finalní výrobce, kteří z naší produkce mají ještě další 30 - 40proc. marže.

Foto Rostislav Vlček iRUCZ

Masopust také potvrdil, že se naplnila obava, že vyjezdů ministerstev se v průběhu roku odehrálo méně. To má vliv na mj. na hospodářské výsledky Komory SNS.

I v letošním roce se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně uskuteční samostatné Byznys dny Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Připravuje se zasedání Česko-ukrajinské mezivládní komise v Kyjevě.

Text a foto Rostislav Vlček


K tématu:

Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora (Komora SNS) byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky a Podnikatelským servisem HK ČR na ustavujícím Generálním shromáždění 12.3.1997 jako speciální obchodní komora (podle zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím).

Komora je nestátním, samostatným a nezávislým právnickým subjektem. Řídícím orgánem Komory je 13-ti členné Představenstvo, v jehož čele je předseda. Členy Komory mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Členskou základnu tvoří jak průmyslové podniky, tak i komerční banky a pojišťovny i poradenské firmy. V současnosti je to cca 150 subjektů.

Od svého vzniku Komora spolupracuje se státními orgány a institucemi:

Kanceláří Prezidenta Republiky
Senátem Parlamentu ČR
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
Úřadem vlády ČR
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvem zahraničních věcí ČR
Ministerstvem zemědělství ČR
Ministerstvem financí ČR

Komora intenzivně spolupracuje se zastupitelskými úřady zájmových zemí, akreditovanými v ČR, nebo pro Českou republiku, zejména Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Arménie i Uzbekistán a Tádžikistán. Důležité místo v činnosti Komory zaujímá spolupráce s českými velvyslanectvími v zájmových zemích.
Zástupci Komory SNS se účastní v úloze expertů přípravy a jednání Mezivládních nebo Smíšených komisí pro obchodně ekonomickou a vědecko - technickou spolupráci, které jsou ustaveny s Ruskou federací, Ukrajinou, Kazachstánem, Ázerbájdžánem, Uzbekistánem, Gruzií, Běloruskem a Arménií. Komora se aktivně podílí na zpracování analytických a koncepčních materiálů především v oblasti proexportní politiky, pojišťování a financování exportu.

Cílem činnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zájmových zemí. Akcentována je zejména podpora exportu do těchto teritorií.