Jedním z pilířů úspěchu při podnikatelské činnosti je dostatek kvalitních informací. To platí ve všech druzích podnikání, včetně exportu a spolupráce se zahraničními partnery.

Získávání informací o možnostech pro české výrobce na trzích zájmových zemí Komory pro hospodářské styky se SNS jsou proto jedním z hlavních úkolů komory. S tímto cílem jsou pravidelně organizovány konference a semináře, na nichž zahraniční subjekty prezentují své možnosti, potřeby a podmínky pro podnikání v daném teritoriu.

Také z tohoto důvodu Komora SNS pravidelně využívá platformy mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a ve spolupráci s MPO ČR a partnerskými velvyslanectvími Ruské federace a Běloruska zde každoročně organizuje konference pod názvem „Business den Ruské federace“ a „Business den Běloruska“. V loňském roce k těmto tradičním setkáním Komora SNS po několikaleté odmlce připojila ještě „Business den Ukrajiny“. Letos, žel, Ukrajina  spoluúčast  na dvoustranné akci z organizačních důvodů nepotvrdila.

V rámci doprovodného programu 60. Mezinárodního strojírenského veletrhu Komora SNS opět připravuje prezentaci ruských, běloruských a ukrajinských regionů na konferencích, které proběhnout 2., resp. 3. října 2018. Vedle zástupců regionálních vlád a institucí odprezentují svou nabídku pro české firmy také představitelé zvláštních ekonomických zón. Kromě reprezentantů MPO ČR, kteří nám poskytnou informace o státní podpoře exportu, na akcích své produkty na podporu exportu představí zástupci „českých“ bank.

Aby nezůstalo pouze u pasivního poslouchání informací z tribuny, budou mít účastníci konferencí možnost přímého kontaktu s představiteli zahraničních firem, jejichž příjezd do Brna očekáváme z Ruska, Běloruska a Ukrajiny.