V Praze se ve dnech 16. – 17. května konalo 9. zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Jedná se o jednu z nejdůležitějších platforem pro podporu českých podnikatelů, kteří se zaměřují na vývoz či investice v Bělorusku.
Hlavním cílem zasedání, kterému za českou stranu předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, bylo podpořit a posílit aktivity českých podnikatelů v Bělorusku a rovněž činnost běloruských podnikatelů u nás v ČR. Na agendě jednání byly nejen významné projekty realizované českými a běloruskými podnikateli, ale i další významná témata vzájemných obchodních vztahů.

Obě strany se shodly na tom, že nejaktivněji probíhá spolupráce v sektorech energetiky, zemědělství a průmyslu, kde se nachází nejvíce společných projektů. Na tyto sektory se soustředilo zasedání jednotlivých odborných pracovních skupin. V průběhu zasedání Komise byl věnován významný prostor spolupráci ve finanční oblasti, přičemž se jednání neúčastnili pouze zástupci odpovědných ministerstev, ale také představitelé ČEB, EGAP, Bělarus Bank a Mezinárodní investiční banky.

V rámci oficiálního programu běloruská delegace navštívila projekty některých českých společností, které jsou v Bělorusku aktivní a mají zájem o prohlubování své činnosti v tomto teritoriu. Jednalo se konkrétně o návštěvu pivovarnických a mlékárenských závodů a výrobních kapacit společností působících v energetickém sektoru.

Hlavní výstup zasedání představuje závěrečný protokol podepsaný náměstkem Jiřím Kolibou a jeho běloruským protějškem náměstkem ministra zahraničních věcí Jevgenijem Šestakovem, který shrnuje klíčové oblasti a možnosti obchodně-ekonomické spolupráce a především návrhy společných projektů. Vzhledem k silné pozici běloruského státu v ekonomice země znamená zahrnutí konkrétních projektů českých společností do tohoto dokumentu významnou podporu pro jejich aktivity.

Objem vzájemného obchodu s Běloruskem dlouhodobě rostl až do roku 2012, avšak v posledních letech klesá kvůli oslabení místního hospodářství. Přesto zde existují zajímavé možnosti pro české podnikatele, o čemž svědčí skutečnost, že v zemi působí více než 120 českých firem. Vzhledem ke komplementaritě našich ekonomik a komparativním výhodám, které mají v Bělorusku naši podnikatelé ve srovnání s jejich západoevropskými protějšky, projevují české firmy o běloruský trh zájem a dlouhodobě se zde daří realizovat zajímavé projekty. Kromě toho nedávný restart běloruského přístupového procesu do WTO pravděpodobně povede k celkové stabilizaci místního podnikatelského prostředí.

Komise byla vytvořena na základě česko-běloruské dohody o hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci ze dne 22. ledna 2009. Její 10. zasedání proběhne v květnu 2018 v Bělorusku. 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR