Časopis Svazu strojírenské technologie v srpnovém čísle představil Komoru SNS.
 
Nezbytnost orientace velké části českých firem kromě domácího trhu také na export je pochopitelná. Malý český trh, ještě k tomu nasycený více či méně kvalitními výrobky zahraniční konkurence, opravdu neposkytuje prostor pro uplatnění domácích produktů, které jsou sice se zahraničními srovnatelné, ale z řady jiných důvodů jim nemohou konkurovat.

Ing. František Masopust, Výkonný ředitel a člen představenstva Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států

Pro exportní směrování má český podnikatel zdánlivě široký prostor. Především se zde naskýtá trh Evropské unie a pak trhy „ostatní“.

Řada českých firem může dosud využívat dobré pověsti, kterou si české (československé) výrobky vybudovaly na trzích východně od slovenských hranic.

Hromadný odchod československých firem z Ruska a zemí Společenství nezávislých států po listopadu 1989 sice tuto dlouholetou tradici narušil, ale ti, kteří se na trh následně vrátili, zde postupně opět svá odbytiště našli.

Specifika států, vzniklých na území bývalého SSSR, je velice rozdílná, ale v řadě faktorů má i společné rysy. Mezi nimi je to předně úzké propojení ekonomiky a státní moci. To se v plné míře týká i obchodování se zahraničím.

Tato charakteristika se mimo jiné projevuje prostřednictvím politických zásahů do ekonomických procesů. Stručně řečeno – kdo je s mou zemí kamarád, ten může očekávat „slušnější zacházení“.

A samozřejmě platí na druhé straně i opak. Jelikož po rozpadu SSSR nebylo zejména Rusko (ale např. také Bělorusko) politicky vnímáno naší částí Evropy a světa jako příznivě nakloněný partner, nemohly zde české firmy s podporou státních představitelů ve velkém rozsahu počítat. Až na čestné výjimky, abychom byli úplně spravedliví.

Také z tohoto důvodu založila v roce 1997 Hospodářská komora České republiky, v souladu se zákonem o obchodu se zahraničím, zvláštní subjekt – K omoru pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států, speciální obchodní komoru (Komoru SNS) s úkolem pomáhat českým firmám vyhledávat potenciální partnery v zemích postsovětského prostoru.

Komora SNS je dnes samostatným nevládním a neziskovým subjektem, který vedle vyhledávání partnerů pro české firmy nabízí informace nezbytné pro jejich podnikatelské aktivity na postsovětském teritoriu.

Od svého založení až do současnosti komora usilovala a usiluje o maximální využívání cest státních představitelů pro podporu aktivit českých firem na trzích postsovětských států.

Komora SNS pracuje v úzké součinnosti s centrálními a regionálními obchodně průmyslovými komorami Ruské federace, Kazachstánu, Ukrajiny, Běloruska, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, Arménie, Moldavska, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a Gruzie.

Mezi partnery je třeba zařadit také velvyslanectví uvedených států, akreditovaná v České republice, a české zastupitelské úřady v těchto zemích. Komora SNS úzce spolupracuje se státními institucemi České republiky – memorandum o spolupráci má podepsáno na příklad s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR či Ministerstvem financí ČR.


Úzké vztahy Komora SNS udržuje se zákonodárnými institucemi ČR, ale také s řadou krajů. Pro činnost Komory SNS je významná spolupráce s institucemi, které sdružují české podnikatelské subjekty.

Zde je nezbytné jmenovat Hospodářskou komoru ČR a Svaz průmyslu.

www.sst.cz