Stav českého exportu do Ruské federace je pozorně sledován i státními institucemi.

Že se jejich hodnocení stává stále reálnějším potvrzuje materiál „Aktuální česko-ruské obchodní vztahy“, který zpracoval Martin Bašta, vedoucí Obchodně ekonomického úseku velvyslanectví České republiky v Ruské federaci.

Po dohodě s velvyslanectvím Vám tuto informaci s malými redakčními úpravami nabízíme.

 

Český vývoz do Ruska se propadl, je ale vyšší než srovnatelných zemí

Po období nebývalého rozmachu vzájemných obchodních vztahů, kdy se během deseti let v období 2003–13 český vývoz do Ruska zvýšil zhruba desetinásobně až na rekordních šest miliard dolarů, zaznamenal náš vzájemný obchod s Ruskem v posledních dvou letech značný pokles. Příčina tohoto stavu není nezájem o české výrobky, ale skutečnost, že se ruská ekonomika již druhý rok nachází v recesi, jelikož byla zasažena dvěma šoky. Strmým propadem cen ropy (o 45 % v letech 2014–15) a sankcemi. Pokud jde o sankce, jednoznačně největší dopad na ruskou ekonomiku mají finanční sankce, které Rusku zamezily přístup na mezinárodní finanční trhy.

Rusko přesto stále zůstává jedním z našich nejdůležitějších obchodních partnerů, což dokládá především neutuchající zájem českých firem o ruské teritorium. Částečně je to i proto, že Česká republika má v Rusku dlouhodobě výborné postavení při srovnání s konkurencí.

Například při srovnání našeho vývozu s ostatními členskými zeměmi Evropské unie je patrné, že český vývoz do Ruska stabilně dosahuje vyšších hodnot než vývoz ostatních srovnatelných zemí. Konkrétně v roce 2015 byla podle ruských oficiálních údajů Česká republika v tomto ukazateli na velmi dobrém sedmém místě. To znamená, že náš vývoz činil více než například vývoz Španělska, Finska, Švédska, Rakouska či Belgie, což je dokladem dobré výchozí pozice našich firem v Rusku.


Kdy se pokles vývozu do Ruska zastaví 

Český vývoz do Ruska se v roce 2015 propadl o cca 40 % na 78 mld. CZK a v první polovině roku 2016 meziročně o 12 % na 34 mld. CZK. Podíl Ruska na celkovém českém vývozu dnes představuje méně než 2 %, přičemž před třemi lety to bylo cca 4 %. Podíl Ruska na celkovém českém vývozu mimo země Evropské unie je na úrovni 11 % (před třemi lety cca 20 %). Přesto je dnes i ve velmi neutěšené domácí ekonomické situaci Rusko naší 13. nejvýznamnější vývozní destinací.

V roce 2015 i v době výrazného poklesu dosáhl český vývoz do Ruska například větších objemů než ve stejném období vývoz České republiky do všech ostatních zemí BRICS dohromady (tj. Číny, Indie, Brazílie a Jihoafrické republiky).

Pokud jde o další vývoj, v roce 2016 bude mít náš vývoz do Ruska ještě klesající trend. V roce 2017 společně s předpokládaným mírným růstem ruské ekonomiky bychom se mohli dočkat obratu, tj. návratu k pozvolnému růstu našich vývozů do Ruska.

Jak mají firmy na ruském trhu dnes postupovat

Současná situace na ruském trhu není pro české dodavatele jednoduchá. Přesto i nyní sjednávají nové zakázky. Nové projekty je třeba hledat především u zákazníků, kteří mají vázaný, zajištěný odbyt, například u větších ruských firem s holdingovou strukturou nebo u ruských vývozců, kteří mají příjmy v zahraniční měně. Některé české firmy také vidí současnou situaci jako novou výzvu pro zefektivnění svého působení v Rusku. Jedná se většinou o firmy, které jsou na ruském trhu dlouhodobě etablované, mají dostatečné zdroje a potenciál. I přes složité podmínky české firmy často potvrzují, že podnikání v Rusku jim přináší vyšší marže, než jaké jsou schopné realizovat na jiných trzích.

Do budoucna v Rusku mají šanci uspět jen takoví vývozci, kteří budou na nové obchodní prostředí v Rusku výborně připraveni. Při aktivitách na ruském trhu je třeba nyní věnovat daleko větší pozornost právnímu a jinému zabezpečení obchodního případu. Vstup na ruský trh je momentálně spojený s většími riziky a měl by být pro české firmy otázkou zásadního strategického rozhodnutí.

Ruský trh je i nadále perspektivní

Přes nelehkou ekonomickou situaci mají české firmy i nyní v Rusku dobré příležitosti na uplatnění. Hlavní předností ruského trhu je až na malé výjimky jeho nedostatečná nasycenost a omezená přítomnost zahraniční, resp. domácí konkurence. Na druhou stranu se i ruský trh postupně rozvíjí a čeští vývozci to musí brát v úvahu – začíná se zvyšovat poptávka po dodávkách zboží s vyšší přidanou hodnotou a s vysokým podílem vyspělých technologií, které si Rusko nemůže zajistit vlastními zdroji.

Příležitosti pro české firmy na ruském trhu existují v celé řadě oborů. Jedná se o automobilový a letecký průmysl, dopravní průmysl a infrastrukturu, železniční a kolejovou dopravu, energetiku, strojírenství, vodohospodářství a odpadní průmysl, zdravotnictví a farmaceutický průmysl a zemědělský a potravinářský průmysl. Ve všech těchto ale i některých jiných sektorech mají české firmy v Rusku dobré šance.

Příležitosti jsou v ekonomicky vyspělých regionech

Nové příležitosti je v současné době třeba hledat především v průmyslově a ekonomicky vyspělých  ruských regionech. Hrubý regionální produkt na obyvatele se ale v jednotlivých oblastech Ruska výrazně liší – nejbohatší regiony jsou srovnatelné s rozvinutými západními zeměmi, nejchudší odpovídají spíše kategorii rozvojových zemí. S vybranými regiony jako například s Moskvou, Sankt-Petěrburgem, Sverdlovskou oblastí, Republikou Tatarstán má Česká republika formalizovanou spolupráci v rámci pracovních skupin mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci.

Samotná Moskva má v Rusku politicky i ekonomicky zcela výsadní postavení. Podle vykazovaných údajů se na ruském zahraničním obchodu podílí více než čtyřiceti procenty. Logicky je zde také nejtvrdší konkurence. V Moskvě je registrováno více než sto zastoupení českých firem a mnohé české firmy zde mají své dceřiné společnosti.


Obchodní prostředí je složité, zájem o české výrobky trvá

Obchodní prostředí v Rusku se v posledních letech přeci jen postupně zlepšuje, což dokládá posouvání se Ruska v téměř všech zahraničních hodnoceních, které se porovnáváním obchodního prostředí v jednotlivých zemích zabývají. Přesto ale v Rusku bohužel stále existují ve vysoké míře korupce a další nekalé praktiky.

Pokud jde o české výrobky a služby, tak ty Rusové vnímají pozitivně. V Rusku i dnes stále mohou české firmy realizovat větší komplexní dodávky investičních celků. Zároveň mají ruští zákazníci zájem i o pestrou škálu různých dodávek výrobků od malých a středních českých firem, které ale dnes musí splňovat ty nejvyšší kvalitativní parametry. Od českých dodavatelů se přitom často očekává téměř německá kvalita, ale k tomu ještě za dobrou cenu.

 Novým fenoménem je intenzivní lákání investic

Doba kdy cca do roku 2012 v důsledku vysokých cen ropy ruská ekonomika po období cca deseti let rostla průměrným tempem o sedm procent, v důsledku čehož se v Rusku zformovala velmi početná koupěschopná střední třída a výrazně rostla spotřeba, je nenávratně pryč. Rusko v této chvíli dříve než kdy předtím ke svému rozvoji potřebuje především investice, domácí i zahraniční. Proto Rusko, přesněji řečeno jednotlivé regiony, se snaží dnes mnohem usilovněji lákat zahraniční investory. Federální agentura ani jednotné podmínky pro investice ale v Rusku neexistují, tzn. že možnosti se v jednotlivých oblastech Ruska mohou značně lišit.

Zvýšený zájem o investice spojený s možným vyjednáním si výhodnějších podmínek, resp. pobídek je oblast, na kterou se vybrané české firmy v Rusku již zaměřují. Proto se snaží do Ruska přenést své výrobní aktivity a lokalizovat zde svoji výrobu. Pokud status podniku bude posuzován jako ruský, znamená to, že firma může získat přímou konkurenční výhodu v podobě cenových a jiných zvýhodnění. O případnou lokalizaci své výroby v Rusku by se měly ale zajímat především již zkušené české firmy, které se již velmi dobře orientují na ruském trhu.


Největší překážky na ruském trhu

Na ruském trhu panuje celková nejistota v důsledku již druhým rokem trvající ekonomické recese. Ruští zákazníci projevují mnohem větší zdrženlivost, chybí především finanční zdroje.

Aktuálně asi největším problémem pro české exportéry je potřeba přizpůsobit se nové situaci ruské politiky náhrady dovozu zahraničního zboží domácí produkcí (importozaměščenija), kterou ruská vláda začala intenzivně prosazovat po zavedení sankcí. V letech 2014–15 vláda přijala řadu předpisů a nařízení týkajících se omezení zahraničních dodávek v oblastech obranného průmyslu, strojírenství, medicínské techniky, léků a softwarového programového vybavení. Ke dnešnímu dni se jedná o více než 400 druhů položek výrobků, které nesmějí být do Ruska dodávány v režimu veřejných zakázek, resp. v rámci dodávek státním podnikům, pokud existují ruské domácí výrobkové analogy.


Snahy o diverzifikaci a nová zóna volného obchodu

Některé české firmy, pro něž vývoz do Ruska tvoří rozhodující podíl, se snaží diverzifikovat své aktivity do jiných zemí. Alternativní trhy ale nejsou okamžitě k dispozici. Navíc se ukazuje, že ruské problémy se přelily i do okolních zemí, jejichž ekonomiky jsou v řadě případů nyní postiženy ještě více než samotného Ruska, a to ať již nízkými cenami ropy nebo devalvovaných rublem v důsledku velkého stupně vzájemné provázanosti obchodu a investic.

Novým momentem při vývozu do Ruska je skutečnost, že se sice pomalu ale postupně utváří podmínky pro působení na jednotném trhu v rámci Eurasijské hospodářské unie, tj. uskupení zemí Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Arménie a Kyrgyzstánu. Vývozcům se tak otevírá nová příležitost působit na tomto relativně velkém prostoru za standardizovaných podmínek, což je určitě výhodné.