V roce 2013 obrat našeho vzájemného obchodu s Ruskem mírně poklesl o 0,5 % na 271,5 mld. Kč.

Vývoz se snížil o 1,6 % na 116,2 mld. Kč, dovoz vzrostl o 0,3 % na 155,3 mld. Kč. V dolarovém vyjádření byla dynamika obdobná – obrat meziročně poklesl o 0,7 % na 14,1 mld. USD.

Vývoz se snížil o téměř 1,5 % na 5,9 mld. USD a dovoz se nepatrně zvýšil o méně než 0,1 % na 7,9 mld. USD.

Obchodní výměna

Ruská federace zůstává klíčovým obchodním partnerem ČR

Z hlediska dosaženého objemu obchodního obratu zaujímá RF 5. příčku žebříčku s podílem na celkovém obratu ČR 4,6 %. V celkovém vývozu je na 7. místě s podílem 3,7 % a v celkovém dovozu na 5. místě s podílem 5,5 %.

Pro srovnání v r. 2003 představoval český vývoz do RF hodnoty 582 mil. USD,
v r. 2013 dosáhl hodnoty 5 528 mil. USD, tzn. za uplynulých deset let stoupl český vývoz do Ruska 10x! Tím se Rusko jednoznačně řadí mezi nejvýznamnější vývozní destinace pro české vývozce.

Komoditní skladba českého vývozu

Strojírenská produkce a dopravní technika představuje dlouhodobě asi tři čtvrtiny českého vývozu do RF. Jedná se většinou o technologicky vyspělou produkci s vysokou přidanou hodnotou.

V rámci těchto dvou skupin pak dochází k postupnému přechodu spíše na lehčí produkci a ke stále větší diverzifikaci.

V českém exportu převládaly v r. 2013 položky (podle nomenklatury SITC2):

* silniční vozidla (25,7 % celkového vývozu)
* stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (10,7 %)
* kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (9,0 %)
* elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (4,9 %)

Komoditní skladba českého dovozu

Naproti tomu českému dovozu jednoznačně dominují suroviny. Podíl dvou nejdůležitějších surovin, tedy ropy a zemního plynu, na dovozu z Ruska vzrostl na 83,0 %.

Z toho ropa představovala 43,2 % celkového dovozu, zemní plyn 39,8 %, z ostatních položek pak zejména železo a ocel (2,4 %), stroje a zařízení k výrobě energie (2,4 %). Ve všech případech jde o podíly z korunových hodnot. V absolutních hodnotách v peněžním vyjádření dovoz ropy meziročně poklesl o 7,4 %. Dodávky plynu z RF naopak podle statistik ČR vzrostly o 9,4 %. Obecně ale platí, že struktura dovozu z RF zůstává až na malé výkyvy v posledních letech neměnná.

K tématu:

Analytici poukazují, že mírný pokles českého vývozu do Ruska není nijak velkým překvapením. Čeští vývozci museli čelit v roce 2013 výraznému zpomalení růstu, resp. stagnaci ruské ekonomiky.

Mírný růst byl tažen především vnitřní spotřebou, zatímco investice byly na nízké úrovni.

To staví většinu našich vývozců do obtížné situace, neboť jejich vývoz do Ruska je orientován spíše na investiční celky a průmyslové výrobky než na dodávky spotřebního zboží.

Přesto podle vyjádření většiny zástupců českých firem ruský trh i nadále nabízí řadu možností pro ještě větší uplatnění české produkce. Potenciál vzájemné obchodní spolupráce ještě není plně využit.

V roce 2014 lze očekávat v ideálním případě pouze mírný růst výměny v závislosti na očekávaném mírném oživené ruské ekonomiky.

Je zřejmé, že pokud mají být české firmy na ruském trhu dlouhodobě úspěšné, bude třeba i v budoucnu podporovat jejich aktivity pomocí vhodně vedené proexportní politiky. Partnery, resp. zákazníky v Rusku jsou totiž až na výjimky většinou státní firmy.

Jednou z nových možností posílení vzájemné spolupráce ve střednědobém horizontu by v závislosti na očekávané podpoře tohoto sektoru v RF – měla být intenzivnější podpora vzájemné spolupráce malým a středním podnikům, a to mj. také ve vybraných regionech RF.