Z dynamiky vzájemného česko-ruského obchodu v roce 2011 experti očekávali, že růst výměny bude sice pokračovat - nicméně, že dojde k jejímu značnému zpomalení. Měly na to mít vliv stagnující ceny energetických surovin, které úspěch českých exportérů do RF dosud vždy determinovaly.

V průběhu roku 2012 se ukázalo, že byť ruské dovozy do ČR podle očekávání spíše stagnovaly, český export v prvním pololetí svůj růst ještě zrychlil, přičemž jeho meziroční dynamika v korunách v některých měsících překonávala neuvěřitelných 50%.

Vzájemný obrat nakonec vzrostl o 17,1 % na 275,8 mld. Kč, z toho vývoz se zvýšil o 30,1 % (na 120,5 mld. Kč), dovoz pak o 8,6 % (ze 143 na 155,3 mld. Kč).

V dolarovém vyjádření byla dynamika méně výrazná – obrat vzrostl ve srovnání s rokem 2011 o 5,7 % (na 14,1 mld. USD), vývoz o téměř 17,5 % (na 6,2 mld. USD) a dovoz však poklesl o 1,9 % (na 8,1 mld. USD).

Ruská federace si upevnila pozici klíčového obchodního partnera České republiky.

Z hlediska objemu obchodního obratu se RF posunula ze šestého na místo páté (připomeňme, že ještě v roce 2009 byla RF na místě 10. s podílem 4,2 %).

V celkovém vývozu Rusko postoupilo z 9. příčky (v r. 2009 zaujímalo dokonce 12. místo) na příčku 7. s podílem 3,9 %. V celkovém dovozu pak zůstala na 5. místě
s podílem 5,6 %.

Potvrzuje se rovněž trend dlouhodobě stoupajícího růstu podílu RF na celkovém českém vývozu.

Tak např. v r. 2000 zaujímal export do RF podíl 1,3 % z celkového českého exportu, v roce 2006 dosahoval 2,0 %.

V roce 2012 pak došlo k dalšímu razantnímu navýšení podílu vývozu do RF z 3,2 % na 3,9 % v r. 2010 (jde o podíly z korunových hodnot).

Měřeno objemem celkového exportu roku 2012 představuje vývoz do Ruska navýšení podílu o 0,7 %, což je více než 20 mld. Kč.

Pokud jde o komoditní skladbu, pak v českém exportu ve sledovaném období převládaly následující položky podle nomenklatury SITC (2):

* silniční vozidla (27,1 % celkového vývozu)
* stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (10,7 %) * kancelářské stroje
a zařízení k automatickému zpracování dat (10,0 %)
* elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče (6,5 %).

Klíčovým artiklem ruského vývozu byly i v loňském roce energetické suroviny -
jejich podíl na českém dovozu vzrostl ze 77,7 % v roce 2011 na 82,8 %.

Mezi jednotlivými položkami dominovala ropa (46,6 % celkového dovozu) a zemní plyn (36,4 %), z ostatních položek pak zejména železo a ocel (2,4 %), stroje a zařízení k výrobě energie (2,3 %). Jde o podíly z korunových hodnot.

Dodávky ropy z RF do ČR v roce 2012 byly standardní, přičemž objemově došlo
k jejich zvýšení o 10,6 %. V peněžním vyjádření vzrostl dovoz ropy ještě výrazněji - o 29,3 % (v absolutních hodnotách), což bylo způsobeno pokračujícím růstem cen ropy.

Dodávky plynu z Ruska zaznamenaly podle českých statistik ve fyzickém objemu pokles o 22,2 %. Díky růstu cen však hodnota v peněžním vyjádření vzrostla o 5,2 %.

Pokud jde o komoditní skladbu českého vývozu, pak v roce 2012 došlo
k dalšímu posílení podílu exportu silničních vozidel na úkor ostatních položek.

Česká automobilová produkce je v posledních letech na ruském trhu velmi úspěšná. V Rusku se tradičně prosazují české strojírenské výrobky a též produkce lehkého průmyslu (lehké a investiční strojírenství, spotřební průmysl).

Struktura dovozu z RF do ČR zůstává až na malé výkyvy neměnná.

Vývoj obchodní výměny mezi ČR a RF v uplynulých 5 letech dokumentuje
níže uvedená tabulka (údaje dle celní statistiky ČR):

popisek
Pořadí RF mezi všemi zeměmi (Um.) je spočítáno dle korunových hodnot vývozu, dovozu a obratu.
*/ - definitivní údaje (srpen 2012)
**/ - předběžné údaje
Pramen: MPO ČR (odb. ekonomických analýz)/Komora SNS