Vážení partneři,

díky spolupráci s českým velvyslanectvím v Minsku Vás informujeme, že 13. února byl spuštěn Program financování energetických úspor a obnovitelných zdrojů v Bělorusku (BelSEFF), který představuje úvěrovou linku Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) ve výši 50 mil. USD.

Prostřednictvím vybraných běloruských bank linka cílí na soukromé a státní běloruské společnosti, přičemž se zaměřuje na financování projektů zvyšování energetické účinnosti a projektů výstavby obnovitelných zdrojů energie, což vnímáme jako příležitost také pro české dodavatele zařízení.

Financovány mohou být projekty jak z oblasti průmyslu: projekty spjaté s energetickou účinnosti týkající se přestavby, obnovy a modernizace strojů a zařízení využívaných v procesu výroby. Patří sem např. výměna nebo modernizace energeticky náročných technologických zařízení jako jsou pece, sušičky, lisy, apod.; dále stavebnictví: týká se komerčních staveb typu kancelářských budov, skladů nebo obchodních center, při kterých dojde k minimální úspoře energie 20% oproti výchozímu stavu; obnovitelné zdroje energie: možné projekty výroby energie (elektřiny a tepla) z obnovitelných zdrojů. Příkladem je spalování biomasy, instalace bioplynových stanic, slunečních a větrných elektráren apod.

Další informace o programu naleznete v příloze tohoto emailu nebo přímo na stránkách BelSEFF (http://www.belseff.by ) v ruském a anglickém jazyce.

Příjemce úvěru

A) Příjemcem úvěru mohou být primárně soukromé a za určitých podmínek rovněž státní podniky, pokud ty fungují na tržních principech (program nepodporuje podniky státem dotované). Mechanismus předpokládá, že se běloruská společnost obrátí samostatně, přes banku, či na doporučení dodavatele zařízení (tedy české společnosti) na technického konzultanta, kterým jsou běloruská společnost KPMG ve spolupráci s technickým konzultantem (česká společnost ENVIROS), která po prvotním seznámení se s návrhem (na stránkách programu BelSEFF je k dispozici vstupní formulář) navštíví žadatele, kterému pomohou s hodnocením a případně optimalizací projektu z hlediska splnění technických požadavků na energetické úspory, případně vybudování obnovitelného zdroje energie. Tato služba bude běloruskému žadateli poskytnuta zdarma, respektive je financována z grantu Ministerstva financí ČR. V případě, že je projekt technicky vhodný, je postoupen financující bance, která v případě kladného hodnocení žadatele poskytne úvěr (leasing či jiná forma). Úvěry na projekty lze poskytnout až do výše 5 mil. USD.

B) Existuje rovněž jednodušší varianta schvalování procedury úvěru, a to u menších projektů do výše 400 tis. USD. Musí se však jednat o zařízení, které již bylo schválené jako energeticky úsporné (snížení energetické náročnosti o 20% oproti stávajícím používaným technologiím), přičemž seznam tohoto zařízení je publikován na webové stránce programu BelSEFF - http://www.belseff.by/ru/component/leme. V takovém případě již žadatel přímo kontaktuje banku a žádá o posouzení úvěru. Pokud v tomto seznamu český výrobek není a přitom odpovídá některé z uvedených kategorií seznamu, doporučujeme českému výrobci obrátit se na technického konzultanta společnost ENVIROS, která jej seznámí s procedurou a podmínkami, jak technologii na tento seznam zařadit.

C) Příjemcem úvěru mohou být rovněž dodavatelé technologií zvyšující energetickou účinnost nebo vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů, přičemž lze financovat i výrobu zařízení pro konkrétní projekt.

Poskytovatelé úvěru

V současné době je možné o úvěr žádat u dvou běloruských bank, konkrétně ЗАО «МТБанк», která z úvěrové linky EBRD disponuje 4 mil. USD a ОАО «Белгазпромбанк» se 14 mil. USD. Zbývající, větší část kreditní linky bude EBRD rozdělena mezi další banky (předpokládá se zapojení až 2-3 dalších bank). Nejdříve se tak stane až ve 2. pololetí 2013.

Dle našich informací mohou být úvěry poskytnuty na dobu 5 let. Max. výše úvěru je 5 mil. USD, přičemž v případě vyšší částky projektu může banka zbývající část financovat ze svých zdrojů. V případě ЗАО «МТБанк» jsou úvěry nabízeny ve valutě s úrokovou sazbou 8,5% p.a., ОАО «Белгазпромбанк» se nechala slyšet, že by mohla jít se sazbou i níže. Úrokové sazby se sice mohou zdát na první pohled vysoké, nicméně odpovídají stávající situaci na běloruském trhu. Z rozhovoru GŘ EGAP J. Procházky pro Hospodářské noviny ze dne 07.02.2013 je patrné, že dostupnost exportních úvěrů pro české firmy, respektive jejich pojištění do Běloruska bude v následujícím období složitější. Program BelSEFF proto vnímáme jako doplňující možnost financování českých dodávek menšího objemu na běloruský trh.

Jak nám bylo potvrzeno z EBRD, úvěr nabízený v rámci programu BelSEFF je možné kombinovat s klasickým exportním financováním a použít jej např. na pokrytí 15% akontace.

Kontakty

Z našeho pohledu jako nejoptimálnější krok vidíme kontaktovat českou společnost ENVIROS (pan Jan Pejter, email: jan.pejter@enviros.cz) a konzultovat s ní možnost zařazení Vaší technologie v rámci programu BelSEFF, případně možnost zařazení na seznam schválených dodavatelů pro variantu jednodušší schvalovací procedury.

Pokud nabízené technologické zařízení odpovídá programu BelSEFF, měl by se běloruský zákazník (potenciální příjemce úvěru) prostřednictvím žádosti (www.belseff.by/ru/application) ucházet o úvěr ve vybrané běloruské bance spolupracující v programu BelSEFF. Projektovým manažerem programu je pracovník KPMG v Bělorusku pan В.Г. Тарасевич (email: vtarasevich@kpmg.com).

Podmínky (mechanismus) úvěru v ЗАО «МТБанк» lze konzultovat s vedoucím sekce rozvoje korporativních produktů А.А. Цуран (tel.: +375172299977, email: atsuran@mtbank.by), v ОАО «Белгазпромбанк» s vedoucím oddělení korporátního obchodu А. С. Вождаев (tel. +375172291665, e-mail: vozhdaev@bgpb.by).

Věřím, že alespoň pro některé z Vás může být zajímavá a prospěšná pro Vaše záměry.

S pozdravem

Ing. František Masopust
výkonný ředitel, člen představenstva
Komora SNS