Vážení,

jménem Sdružení pro zahraniční investice - AFI, Americké obchodní komory v ČR (AmCham) a Technologické agentury České republiky si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou účasti v druhém ročníku projektu Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou. Rádi bychom navázali na úspěšný pilotní ročník, do kterého se v roce 2010 přihlásilo 24 projektů z celkem 12 univerzit a 27 firem, a vyhlásili nejlepší příklady spolupráce mezi vysokými školami a výzkumnými organizacemi na straně jedné a aplikační sférou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI) na straně druhé.

Projekt Nejlepší spolupráce roku, jehož součástí jsou výroční ocenění Nejlepší spolupráce roku a Cena Technologické agentury ČR, je realizován pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a za podpory Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Do soutěže Nejlepší spolupráce roku se mohou přihlásit:

1. projekty či jejich části byly ukončeny v období mezi 1.1.2010 a 31.7.2011;
2. jde o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb. (veřejné, státní či soukromé) na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé;
3. projekty musí být zadané a financované či spolufinancované právnickou osobou (aplikační sférou);
4. partnerem projektu (nikoliv hlavním realizátorem) může být kromě vysoké školy i jiné pracoviště výzkumu a vývoje;
5. projekty mohou být v jakémkoliv oboru lidského vědění.

Do soutěže Cena Technologické agentury ČR se mohou přihlásit projekty, které:
1. jsou realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace (dle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací ze dne 30. 12. 2006, uveřejněno v č. 323/2006 Úřední věstník C na straně 1 a Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) – Úřední věstník Evropské Unie L 214, 9. 8. 2008, s. 3-47) na straně jedné a právnickou osobou se sídlem v ČR na straně druhé.
2. Ostatní podmínky přihlášení jsou shodné.

Vítěz získá finanční odměnu ve výši 100.000,- Kč
Termín pro zaslání přihlášky: 10. října 2011

Více informací naleznete na stránce http://www.spolupraceroku.cz/.

Pokud Vám to možnosti dovolí, věnujte prosím tomuto sdělení krátkou pozornost, případně jej předejte kolegům či relevantním subjektům, pro které by mohl být přínosem.
Děkujeme.

S úctou,
Ing. Martin Michalov

PR & Marketing Manager
Partnership Programme
Association for Foreign Investment (AFI)

Stepanska 11
120 00 Praha 2
Czech Republic

Phone: (+420) 224 911 750
Mobile: (+420) 725 555 344
Fax: (+420) 224 911 779
E-mail: martin.michalov@afi.cz
www.afi.cz, www.spolupraceroku.cz

Příloha:
NSR-2011_letak.pdf